Wersja językowa

Regulamin

REGULAMIN

serwisu internetowego Translateka.com


I. Definicje

1.1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod http://www.translateka.com/

1.2. Serwis – http://www.translateka.com/

1.3. Właściciel Serwisu - MKT Monika Kulińska-Tosiek ul. Samorządowa 5A; 05-410 Józefów; NIP 7291322395; Regon 472409143; e-mail: translateka@translateka.com

1.4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.

1.5. Abonament – opłata za korzystanie z płatnej części Serwisu w określonym zakresie.

1.6. E-usługa – usługa wykonywana na podstawię umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Serwisu oraz dostarczenie treści cyfrowych, zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a danym Użytkownikiem, zgodna z Regulaminem oraz o treści w nim ustalonej.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;

b) zasady sprzedaży usług świadczonych w ramach Serwisu.

2.3. Aby korzystanie z Serwisu było możliwe system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 35 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10 i wyższej, Opera w wersji 28 i wyższej, Google Chrome w wersji 39 i wyższej

b) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz obsługi Javascript

2.4. W celu korzystania z usług Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.translateka.com/.

2.6. E-usługa składa się z 20 dwujęzycznych słowników przeznaczonych dla osób niewidomych i niedowidzących, wraz z autorskim systemem nauki słownictwa.

2.7. Logowanie do serwisu następuje poprzez podanie adresu mailowego użytkownika - dostęp do e-usługi, bez wymogu podawania danych osobowych użytkownika. W przypadku podania adresu e-mail, Użytkownik równocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Usługodawcy, także mającej charakter reklamowy. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, administratorem danych osobowych jest MKT Monika Kulińska-Tosiek. Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych i ich poprawiania. Na prośbę Użytkownika (kontakt za pomocą poczty mailowej) dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.


III. Zasady korzystania z Serwisu

3.1. Z Serwisu mogą korzystać niezarejestrowani Użytkownicy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którzy są uprawnieni wyłącznie do przeglądania treści dostępnych bez opłacania Abonamentu.

3.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu w pełnej jego funkcjonalności jest założenie konta i wykupienie Abonamentu.

3.3. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.7. Materiały zawarte na stronie Serwisu chronione są prawem autorskim - majątkowe prawa autorskie należą do Właściciela serwisu. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub ich transmitowanie w celach innych niż dozwolone w obowiązującym prawie. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tych materiałów w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powinien uzyskać odpowiednią zgodę Właściciela serwisu.


IV. Ceny i metody płatności

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.

4.2. Cennik. Słowniki dla niewidomych Translateka dostępne są w następujących wariantach abonamentu:

30 zł – abonament miesięczny

180 zł – abonament roczny

300 zł – abonament bezterminowy

4.3. Użytkownik ma możliwość uiszczenia Abonamentu za pomocą:

a) płatność online, za pośrednictwem systemu PayPal

lub

b) płatność przelewem bezpośrednio na konto Volkswagen Bank Polska: 76 2130 0004 2001 0679 2766 0001

Wybierając tę formę płatności Użytkownik musi w tytule przelewu podać adres mailowy, z którego loguje się do serwisu i przesłać krótką informację o dokonanym przelewie drogą mailową na adres: translateka@translateka.com.

4.4 Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do stosowania promocji lub zmian cen Abonamentu.


V. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uruchomienia dostępu do płatnej części serwisu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą mailową na adres: translateka@translateka.com

5.2. Zwrot środków wpłaconych przez Użytkownika nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

6.1. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia jego w pełni poprawnego działania, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

6.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres translateka@translateka.com. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


VII. Postanowienia końcowe

7.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właściciel Serwisu a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.